Tokotna Register

Bai Shan 47893

Average | Male | Silky Mane | Tokota
Achieved on 07/01/2020
Bai Shan 47893

Bai Shan 47893's Offspring
2
Kim 51974 - Dominant
Paris 52055 - Average