Tokotna Register

Tokopedia

Go to Search
Stuffed Pumpkin

 • Consumables
A pumpkin full of tokoween goodies!
Yes
Yes
No
No
6 Tier Rarity (2-3 Items)
 • 1-3000 TT
 • Candy Wrapper x1-3
 • Carved Pumpkin x1
 • Treats x1-3
 • Bear Skull x1
 • Caribou Skull x1
 • Eagle Skull x1
 • Pumpkin x1
 • 1-5 Trait Tokens
 • Bat x1
 • Homemade Biscuits x1
 • Sweet Pumpkin Treat x1
 • HP Token x1-10
 • Lava Rock x1
 • Black Cat x1
 • Candy Wrapper x1